Pinhole Camera

1984 - 1988

Paul Shukin

St Patricks Cathedral
642
St Patricks Cathedral